Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Thống kê số lượng đăng ký dự thi vào 10 các trường 2013-2014

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Hà Danh Hưng
  Ngày gửi: 16h:42' 24-05-2013
  Dung lượng: 64.0 KB
  Số lượt tải: 3
  Số lượt thích: 0 người
  "Tæng hîp th«ng tin vÒ chØ tiªu, sè l­îng häc sinh ®¨ng ký"
  vµo líp 10 kh«ng chuyªn tr­êng THPT c«ng lËp n¨m häc 2013-2014
  (Tr­íc ®æi nguyÖnväng)
  M· tr­êng Tªn tr­êng ChØ tiªu Sè häc sinh ®¨ng ký Ghi chó
  NV1 NV2 Tæng
  0101 THPT Phan §×nh Phïng 630 941 50 991
  0102 THPT Ph¹m Hång Th¸i 546 797 393 1190
  0103 THPT NguyÔn Tr·i - Ba §×nh 462 807 896 1703
  0302 THPT T©y Hå 546 817 1170 1987
  0501 THPT TrÇn Phó - Hoµn KiÕm 630 793 27 820
  0502 THPT ViÖt §øc 630 912 69 981
  0701 THPT Th¨ng Long 588 852 8 860
  0702 THPT TrÇn Nh©n T«ng 546 896 810 1706
  0703 THPT §oµn KÕt - Hai Bµ Tr­ng 588 448 864 1312
  0901 THPT Kim Liªn 630 1167 37 1204
  0902 THPT Lª Quý §«n - §èng §a 588 1131 63 1194
  0903 THPT §èng §a 588 825 775 1600
  0904 THPT Quang Trung - §èng §a 588 885 1547 2432
  1101 THPT Nh©n ChÝnh 420 818 145 963
  1102 THPT TrÇn H­ng §¹o - Thanh Xu©n 504 805 1606 2411
  1302 THPT Yªn Hoµ 504 1113 136 1249
  1303 THPT CÇu GiÊy 462 823 894 1717
  1501 THPT §a Phóc 504 635 2 637
  1502 THPT Sãc S¬n 504 647 5 652
  1503 THPT Trung Gi· 420 696 4 700
  1504 THPT Xu©n Giang 336 629 5 634
  1505 THPT Kim Anh 462 654 62 716
  1506 THPT Minh Phó 294 289 5 294
  1701 THPT Liªn Hµ 520 773 8 781
  1702 THPT V©n Néi 480 531 28 559
  1703 THPT §«ng Anh 400 658 108 766
  1704 THPT Cæ Loa 480 884 38 922
  1705 THPT B¾c Th¨ng Long 320 483 187 670
  1901 THPT Cao B¸ Qu¸t - Gia L©m 504 564 14 578
  1902 THPT Yªn Viªn 462 798 4 802
  1903 THPT D­¬ng X¸ 504 882 4 886
  1904 THPT NguyÔn V¨n Cõ 420 527 40 567
  2101 THPT NguyÔn ThÞ Minh Khai 480 998 35 1033
  2102 THPT Xu©n §Ønh 480 758 199 957
  2103 THPT Trung V¨n 400 552 424 976
  2104 THPT Th­îng C¸t 400 448 956 1404
  2105 THPT §¹i Mç 280 377 1396 1773
  2301 THPT Ngäc Håi 504 598 30 628
  2302 THPT Ng« Th× NhËm 504 1005 649 1654
  2501 THPT ViÖt Nam-Ba Lan 560 767 602 1369
  2502 THPT Tr­¬ng §Þnh 560 849 168 1017
  2503 THPT Hoµng V¨n Thô 520 631 83 714
  2701 THPT NguyÔn Gia ThiÒu 520 686 11 697
  2702 THPT Lý Th­êng KiÖt 320 441 29 470
  2703 THPT Th¹ch Bµn 320 575 41 616
  2901 THPT Mª Linh 400 617 16 633
  2902 THPT TiÒn Phong 400 509 595 1104
  2903 THPT TiÕn ThÞnh 320 377 797 1174
  2904 THPT Quang Minh 320 189 588 777
  2905 THPT Yªn L·ng 400 613 31 644
  2906 THPT Tù LËp 320 205 561 766
  3102 THPT Lª Quý §«n - Hµ §«ng 520 1181 8 1189
  3103 THPT Quang Trung - Hµ §«ng 400 817 219 1036
  3104 THPT TrÇn H­ng §¹o - Hµ §«ng 400 445 162 607
  3105 THPT Lª Lîi - Hµ §«ng 320 60 56 116
  3302 THPT Tïng ThiÖn 400 889 595 1484
  3303 THPT Xu©n Khanh 360 114 1264 1378
  3501 THPT Ba V× 588 715 842 1557
  3502 THPT BÊt B¹t 420 308 1029 1337
  3503 PT D©n téc néi tró 140 37 5 42
  3504 THPT Ng« QuyÒn - Ba V× 630 1058 82 1140
  3505 THPT Qu¶ng Oai 588 1027 250 1277
  3701 THPT Hoµi §øc A 588 759 298 1057
  3702 THPT Hoµi §øc B 546 832 177 1009
  3703 THPT V¹n Xu©n - Hoµi §øc 504 806 734 1540
  3901 THPT Ngäc T¶o 588 946 62 1008
  3902 THPT Phóc Thä 546 853 744 1597
  3903 THPT V©n Cèc 420 468 1138 1606
  4101 THPT §an Ph­îng 462 667 79 746
  4102 THPT Hång Th¸i 462 735 1238 1973
  4103 THPT T©n LËp 462 623 1099 1722
  4301 THPT Th¹ch ThÊt 546 933 126 1059
  4302 THPT Phïng Kh¾c Khoan - Th¹ch ThÊt 504 1002 109 1111
  4303 THPT B¾c L­¬ng S¬n 280 247 644 891
  4304 THPT Hai Bµ Tr­ng - Th¹ch ThÊt 504 801 1978 2779
  4501 THPT Quèc Oai 630 1208 2 1210
  4502 THPT Cao B¸ Qu¸t - Quèc Oai 504 738 25 763
  4503 THPT Minh Khai 588 760 359 1119
  4701 THPT Ch­¬ng Mü A 600 1002 61 1063
  4702 THPT Ch­¬ng Mü B 600 564 1537 2101
  4703 THPT Xu©n Mai 600 897 86 983
  4704 THPT Chóc §éng 600 808 1655 2463
  4901 THPT Thanh Oai A 504 630 1382 2012
  4902 THPT Thanh Oai B 504 692 25 717
  4903 THPT NguyÔn Du - Thanh Oai 504 763 135 898
  5101 THPT Th­êng TÝn 520 881 6 887
  5102 THPT NguyÔn Tr·i - Th­êng TÝn 400 538 290 828
  5103 THPT T« HiÖu - Th­êng TÝn 480 677 268 945
  5104 THPT Lý Tö TÊn 400 260 1224 1484
  5105 THPT V©n T¶o 400 391 819 1210
  5301 THPT Mü §øc A 560 922 15 937
  5302 THPT Mü §øc B 560 701 83 784
  5303 THPT Mü §øc C 400 494 408 902
  5304 THPT Hîp Thanh 400 364 923 1287
  5501 THPT §¹i C­êng 240 225 585 810
  5502 THPT L­u Hoµng 360 310 573 883
  5503 THPT TrÇn §¨ng Ninh 440 628 668 1296
  5504 THPT ¦ng Hoµ A 480 676 224 900
  5505 THPT ¦ng Hoµ B 400 400 324 724
  5701 THPT §ång Quan 504 724 7 731
  5702 THPT Phó Xuyªn A 630 776 42 818
  5703 THPT Phó Xuyªn B 504 710 44 754
  5704 THPT T©n D©n 378 311 164 475
  0301 THPT Chu V¨n An 252 553 8 561
  3301 THPT S¬n T©y 240 672 34 706
  ChØ §K chuyªn 5
  Tæng " 49,428 " " 71,278 " " 42,129 " " 113,402 "
  Tæng sè häc sinh ®¨ng ký dù thi: 71.273 + 5 = 71.278

  Ng­êi lËp b¶ng Tr­ëng phßng QLT&K§CLGD  NguyÔn Thu Hµ Ng« V¨n ChÊt
   
  Gửi ý kiến