Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  ĐỀ THI HSG TIN 8 HUYỆN QUỐC OAI 2013-2014

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Văn Tuyên (trang riêng)
  Ngày gửi: 10h:45' 09-04-2014
  Dung lượng: 1.1 MB
  Số lượt tải: 337
  Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Thị Hương)
   ĐÁP ÁN DO NGUYỄN VĂN TUYÊN – THCS PHÚ CÁT SOẠN THẢO
  PROGRAM CAU1;
  USES CRT;
  VAR I,S,A,B,A1,B1,T :Longint; C,D: REAL;
  {----------------------------------------------------}
  FUNCTION UCLN(m,n:Longint):Longint;
  VAR r:Longint;
  BEGIN
  r:=1;
  Repeat
  r:= m mod n;
  m:=n;
  n:=r;
  Until r=0;
  UCLN:=m;
  END;
  {-----------------------------------------------------}
  BEGIN
  CLRSCR;
  WRITE(`Nhap hai so A,B`); Readln(a,b);
  WRITELN(2*A+B);
  IF A < B THEN WRITELN(a) ELSE WRITELN(B);
  IF A < B THEN
  BEGIN
  S:=0;
  For i:=A To B Do if I mod 2 =0 then S:=S+1;
  WRITELN(`Tu `,A,` Den `,b,` co:`, S,` So chan`);
  END
  ELSE
  BEGIN
  S:=0;
  For i:=B To A Do if I mod 2 =0 then S:=S+1;
  WRITELN(`Tu `,B,` Den `,A,` co:`, S,` So chan`);
  END;
  A1:=A; B1:=B;
  T:=UCLN(A1,B1);
  C:=INT(A/t);
  D:=INT(B/t);
  WRITELN(c:10:0,` ; `,D:10:0);
  READLN;
  END.

  PROGRAM BAI2;
  USES CRT;
  VAR
  A:String[200];
  B:Array[1..10]of byte;
  C:array[1..10]of Byte;
  max,j,k,i:integer;
  BEGIN
  CLRSCR;
  repeat
  WRITE(`NHAP DAY KY TU 0..9`); Read(a);
  until length(A) <>0;
  FOR i:=1 to 10 Do B[i]:=i-1;
  FOR i:=1 to 10 DO C[i]:=0;
  FOR i:= 1 to length(a) DO
  Begin
  VAL(A[i],k);
  for j:=1 to 10 do
  if B[j]=k then C[j]:=C[j]+1;
  end;
  Max:=0;
  For i:=1 to 10 do if max < C[i] then max:=c[i];
  i:=1;
  while max <> c[i] do
  i:=i+1;
  Writeln(`Ky tu xuat hien nhieu nhat la: `,i-1,` xuat hien `,c[i],` lan`);
  readln;
  readln;
  END.
  PROGRAM BAI3;
  USES CRT;
  VAR
  P,P1,P2: Longint;
  S,n: integer;
  {-----------------------------------------------------------------}
  FUNCTION Ham_mu(n:integer):Int64;
  var M10:Int64;
  J:Integer;
  BEGIN
  if n=0 then M10:=1 else
  Begin
  M10:=1;
  J:=0;
  REPEAT
  J:=J+1;
  M10:=M10*10
  Until
  J>=n;
  end;
  Ham_mu:=M10;
  END;
  {------------------------------------------------------------------}
  FUNCTION NTO(n:longint):boolean;
  VAR
  k,i:longint;
  Ok:Boolean;
  BEGIN
  IF n=1 then OK:=FALSE ELSE
  BEGIN
  k:=0;
  i:=1;
  Repeat
  if n mod i = 0 then k:=k+1;
  i:=i+1;
  Until (i > INT(SQRT(n))) OR (k>1);
  IF k= 1 then OK:=TRUE ELSE OK:=FALSE;
  END;
  NTO:=OK;
  END;
  {-----------------------------------------------------------------}
  BEGIN
  Repeat
  CLRSCR;
  WRITE(`Nhap So (1<=n<=6) n=`); Readln(n);
  UNTIL (1<=n) AND (n<=6);
  P1:=Ham_mu(n-1);
  P2:=Ham_Mu(n);
  S:=0;
  FOR P:=P1 To P2 Do
  IF NTO(P)= TRUE THEN S:=S+1;
  Writeln(`Co:`,S,` So Nguyen to co `,n,` Chu so`);
  Readln
   
  Gửi ý kiến